بایگانی برچسب: رهبری

توانایی اجرایی ات را همین امروز توسعه بده

کمتر فکر کن بیشتر عمل کن توانایی اجرایی ات را همین امروز توسعه بده این مقاله تو را از یک متفکر بی کار و پر ایده به یک انسان پویا و اجراکننده قوی تبدیل میکند.

کمتر فکر کن بیشتر عمل کن
توانایی اجرایی ات را همین امروز توسعه بده
این مقاله تو را از یک متفکر بی کار و پر ایده به یک انسان پویا و اجراکننده قوی تبدیل میکند.

عادت های باز دارنده ای که انسان های با استعداد را به ته چاه میندازد(تئوری خودشکوفایی مازلو)

عادت های باز دارنده ای که انسان های با استعداد را به ته چاه میندازد(تئوری خودشکوفایی مازلو) خودشکوفایی ،فرآیندی است که شما را به بهترین ورژن از خودتان تبدیل می کند و با فرآیند خود شکوفایی تمام بایست ها و نبایست ها را درک میکنید. نظریه خود شکوفایی توسط روانشناسی به نام آبراهام مازلو پیشنهاد […]

۹ اقدامی که رهبران انجام میدهند که صدایش از هر فریادی بلند تر است.

تعریف رهبری یک ژست یا یک عنوان دهن پر کن نیست، بلکه تمایل به مسئولیت پذیری و فرصت دادن به اطرافیان است.
۹ اقدامی که رهبران انجام میدهند

۵ راه برای ایجاد انگیزه در تیمتان

رهبران کسانی هستند که در انگیزه بخشیدن به تیمشان استادند.

با انگیزه نگه داشتن تیم همیشه یک چالش بزرگی است که انجام آن برای بهتر شدن شرکت شما بر دوش شماست. بدون اعضای تیمتان بیزینس شما حیات خود ر از دست می دهد، بنابراین پیدا کردن راه های جدید و نوآورانه برای ایجاد انگیزه در تیمتان به صورت روزانه یک امر ضروری است.