۹ اقدامی که رهبران انجام میدهند که صدایش از هر فریادی بلند تر است.

تعریف رهبری یک ژست یا یک عنوان دهن پر کن نیست، بلکه تمایل به مسئولیت پذیری و فرصت دادن به اطرافیان است.
۹ اقدامی که رهبران انجام میدهند

۵ راه برای ایجاد انگیزه در تیمتان

رهبران کسانی هستند که در انگیزه بخشیدن به تیمشان استادند.

با انگیزه نگه داشتن تیم همیشه یک چالش بزرگی است که انجام آن برای بهتر شدن شرکت شما بر دوش شماست. بدون اعضای تیمتان بیزینس شما حیات خود ر از دست می دهد، بنابراین پیدا کردن راه های جدید و نوآورانه برای ایجاد انگیزه در تیمتان به صورت روزانه یک امر ضروری است.

۵ کلید یافتن رسالت زندگی

در زندگی مدرن و پر مشغله امروز گرفتار شدن در زندگی روزمره بسیار ساده شده است. خیلی ساده در اجرای چک لیست هایی که زمان زیادی برای آن گذاشته ایم تا آن را تهیه کنیم میگذریم، یا آنها را سر سری رد میکنیم و بسیاری از آن ها را ناتمام به امان خدا میگذاریم. در […]

ریشه احساسات منفی را چگونه بسوزانید؟

ریشه احساسات منفی را چگونه بسوزانید؟
در مقاله بدترین دشمنان شما فهمیدیم که احساسات منفی عامل نابودی شادی و موفقیت است و چهار عامل اصلی احساسات منفی را بیان کردیم. مطالعه مقاله بدترین دشمنان شما قبل از مطالعه این مقاله را شدیدا توصیه می کنیم.
اما برای مبارزه با این دشمنان و احساسات منفی باید چه کار کنیم؟